Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.25.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

ZARZĄDZENIE NR 120.25.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2011 r.


w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142,poz.1591; Nr 23,poz. 220; Nr 62,poz. 558; Nr 113,poz.984;  Nr 214,poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80,poz.717;Nr 162,poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 153,poz.1271; Nr 102,poz.1055; Nr 116, poz.1203; Nr 214,poz. 1806;Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17,poz.128;Nr 175,poz. 1457; Nr 181,poz.1337; Dz. U. z 2007r.  Nr 48,poz.327; Nr 138,poz. 974;Nr 173,poz.1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz.1111; Dz. U. Nr z 2009r. 223, poz. 1458; Nr 52,poz.420) stosownie do § 15 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r. Nr 98,poz.978 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny istnieje konieczność przygotowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński