Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lutego 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lutego 2011r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152 -3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152 – 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0152 - 3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 stycznia  2007r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków (zmienionym zarządzeniami: Nr 0152 – 21/08 z dnia 2 kwietnia 2008r.; Nr 0152 – 11/09  z dnia 1 kwietnia 2009 r. i Nr 20/10 z dnia 9 czerwca 2010 r.) w § 1 wprowadza się zmiany:

  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie
    „ 2. Sołectwo Borzym – opiekun: Karaś Katarzyna”;
  2. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „ 3. Sołectwo Chlebowo – opiekun: Skrzyniarz Sylwia”;
  3. pkt 18 otrzymuje brzmienie:
    „18. Sołectwo Sobieradz – opiekun: Herwart Jerzy”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiany personalne na niektórych stanowiskach urzędniczych spowodowały potrzebę wskazania innych pracowników Urzędu na opiekunów sołectw gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Więch