Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 grudnia 2011r.


zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Roczny preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tabela wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowiąca załącznik Nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

Zaplanowane na rok bieżący w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki przeznaczone na zapomogi (kilka poważnych zachorowań związanych z długotrwałym i kosztownym procesem leczenia) i pożyczki okazały się nie wystarczające, by zabezpieczyć potrzeby socjalne wnioskujących pracowników. Jednocześnie nie zostały w całości wykorzystane środki zaplanowane na wycieczki, wypoczynek jednodniowy oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci. Wobec powyższego należy dokonać przeniesienia środków w taki sposób, by zabezpieczyć potrzeby socjalne pracowników.


Sporządziła: Anna Wójciak

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS
Andrusewicz Mariusz
Włodarczyk Urszula
Wójciak Anna