Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VIII sesji w dniu 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VIII sesji w dniu 9 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 9 czerwca 2011 r. roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VIII/56/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/57/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/58/11 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i Drzenin Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/59/11 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Dołgie, Drzenin, Sobiemyśl, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Parsówek i Steklno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VIII/60/11 przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
VIII/61/11 opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
VIII/62/11 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
VIII/63/11 rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Rybickiego na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
VIII/64/11 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
VIII/65/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
VIII/66/11 wyrażenia stanowiska w sprawie uznania rolnictwa i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 9 czerwca 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na VIII sesji w dniu 9 czerwca 2011 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.