Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.26.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.26.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2011 r.


w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik  do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0152 - 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dwuletnia praktyka stosowania dotychczasowego zarządzenia Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino Nr 0152 - 33/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wykazała rozbieżności w interpretacji zapisów zarządzenia przez osoby dokonujące oceny pracowników.
W związku z powyższym należy doprecyzować zapisy zarządzenia, w celu wyeliminowania potencjalnych rozbieżności w interpretacji. Proponuję uchylić dotychczasowe zarządzenie i wprowadzić nowe uregulowania.

Sporządziła:
Beata Pluskota