Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

ZARZĄDZENIE Nr 120.13.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 marca 2011 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 marca 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, powołuję Komisję Przetargową  w składzie:

  1. Janina Major
  2. Mariusz Tarka
  3. Jacek Czaczyk
  4. Agnieszka Juszczak
  5. Małgorzata Świerczyńska
  6. Lidia Rafa

§ 2. Naczelnik Wydziału, a w przypadku jego nieobecności – zastępca naczelnika, we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego wyznacza, spośród osób, o których mowa w § 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-60/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z nieaktualnym składem Komisji Przetargowej, zaszła konieczność powołania w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska nowego składu Komisji, do przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału.

przygotowała:
Janina Major