Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IV sesji w dniu 27 stycznia i 10 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR  120.9.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IV sesji w dniu 27 stycznia i 10 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia i 10 lutego 2011 r. roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
IV/21/11 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
IV/22/11 wyrażenia zgody na dopisanie nowego najemcy do umowy najmu lokalu użytkowego, zawartej na czas nieoznaczony Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IV/23/11 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 Skarbnik Miasta i Gminy
IV/24/11 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2011 – 2025 Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia i 10 lutego 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na IV sesji w dniu 27 stycznia i 10 lutego 2011 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.