Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VI sesji w dniu 31 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 kwietnia 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VI sesji w dniu 31 marca 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2011 r. roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VI/37/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VI/38/11 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VI/39/11 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VI/40/11 zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011 Skarbnik Miasta i Gminy
VI/41/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
VI/42/11 ustalenia opłat cmentarnych Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
VI/43/11 przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Ośrodek Pomocy Społecznej
VI/44/11 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej
VI/45/11 współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Szczecin, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
VI/46/11 przyznawania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
VI/47/11 ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie czynności zmierzających do opracowania koncepcji dalszego funkcjonowania Centrum Wodnego „Laguna” Centrum Wodne „Laguna”

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na VI sesji w dniu 31 marca 2011 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.