Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XII sesji w dniu 27 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XII sesji w dniu 27 października 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 października 2011 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XII/107/11 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji/ Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XII/108/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie i do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2012-2015 Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XII/109/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino – rejon ul. Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XII/110/11  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej;   Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XII/111/11  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu zaciąganej pożyczki przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Skarbnik Miasta  i Gminy/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie
XII/112/11  w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 października 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XII sesji w dniu 27 października 2011 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.