Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.42.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia 120.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „zakup i montaż elementów zabawowych na sześciu placach zabaw dla dzieci w miejscowościach wiejskich gminy Gryfino”

 

w sprawie zmiany zarządzenia 120.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „zakup i montaż elementów zabawowych na sześciu placach zabaw dla dzieci w miejscowościach wiejskich gminy Gryfino”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120.37.2011 §1 otrzymuje następujące brzmienie:

W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i montaż elementów zabawowych na sześciu placach zabaw dla dzieci w miejscowościach wiejskich gminy Gryfino” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

     1. Piotr Romanicz - przewodniczący komisji,
     2. Daniel Cieślak - sekretarz komisji członek komisji,
     3. Marta Marczak – członek komisji,
     4. Barbara Lefik – członek komisji.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmiana składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na „zakup i montaż elementów zabawowych na sześciu placach zabaw dla dzieci w miejscowościach wiejskich gminy Gryfino”, spowodowana jest zmianami organizacyjnymi Proponuję powołać komisję przetargową w składzie:

    1. Piotr Romanicz - przewodniczący komisji,
    2 . Daniel Cieślak - sekretarz komisji członek komisji,
    3. Marta Marczak – członek komisji,
    4. Barbara Lefik – członek komisji.


Przygotował:
Daniel Cieślak