Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 109.414 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 76.814
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 76.814
85415   Pomoc materialna dla uczniów 76.814
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 76.814
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 32.600
852     Pomoc społeczna 32.600
85219   Ośrodki pomocy społecznej 32.600
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 32.600
OGÓŁEM 109.414

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 15.657 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 15.657
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 15.657
85415   Pomoc materialna dla uczniów 15.657
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 15.657
OGÓŁEM 15.657

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 119.223,43 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 40.600
852     Pomoc społeczna 40.600
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 32.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.600
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 78.623,43
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.809,43
75108   Wybory do sejmu i senatu 1.809,43
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7,59
4120 Składki na Fundusz Pracy 1,22
4300 Zakup usług pozostałych 1.750,62
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 76.814
85415   Pomoc materialna dla uczniów 76.814
3240 Stypendia dla uczniów 76.814
OGÓŁEM 119.223,43

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 25.466,43 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 8.000
852     Pomoc społeczna 8.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 17.466,43
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.809,43
75108   Wybory do sejmu i senatu 1.809,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.809,43
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 15.657
85415   Pomoc materialna dla uczniów 15.657
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.657
OGÓŁEM 25.466,43

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 1.809,43 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków dotyczących przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senaty RP (zadanie zlecone).

Dział 854

  • 76.814 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 625/2011, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
  • 15.657 zł – zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 673/2011 w sprawie zmniejszenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (rez. celowa budżetu państwa poz. 26).

Dział 852

  • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w obrębie zadań własnych.
  • 32.600 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 653/2011, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2011(rez. cel. budżetu państwa poz.25).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz