Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lutego 2011 roku


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 30ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 26, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej nr działki 250/5 o powierzchni 585 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na łączną kwotę 32.449,00 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych) + podatek VAT (23%) w wysokości 7.463,27 zł (siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia siedem groszy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 UZASADNIENIE

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 250/5 o powierzchni 585 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, wystąpił z wnioskiem o jej nabycie.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Uchwałą Nr LVI/608/10 z dnia 21 października 2010 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 250/5 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.
Cenę nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się na podstawie jej wartości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy. Na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.

W przypadku przedmiotowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy ustalił jej wartość na kwotę 87.914,00 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 55.465,00 zł.
Po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, cena sprzedaży działki wynosi 32.449,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega podatkowi VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę 7.463,27 zł. Ostatecznie użytkownik wieczysty, z tytułu nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie zapłacić kwotę brutto w wysokości 39.912,27 zł.

Sporządziła:
Ż. Snoch