Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.67.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.67.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.67.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w  § 2  uchyla się zapis o zwiększeniu wydatków gminy o kwotę 74.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 74.000
801     Oświata i wychowanie 74.000
80104   Przedszkola 72.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.624
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.932
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.120
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.299
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.525
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.000
4220 Zakup środków żywności 2.000
OGÓŁEM 74.000

2. w § 3 uchyla się zapis o  zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę 74.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 74.000
758     Różne rozliczenia 74.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 74.000
4810 Rezerwy 74.000
OGÓŁEM 74.000

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany zarządzenia Nr 0050.67.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok  dokonuje się w związku z brakiem możliwości utworzenia dodatkowego oddziału trzylatków w Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie z uwagi na opinie inspektora nadzoru budowlanego (brak możliwości dostosowania sali na potrzeby grupy przedszkolnej).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz