Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 lutego 2011r.


w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zasadą jest udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
 2. Specyfikacja, o której mowa w ust. 1 jest udostępniana odpłatnie na pisemny wniosek wykonawcy.
 3. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia może pokrywać jedynie koszty jej druku (powielenia) oraz przekazania (wysyłki).

§ 2.

 1. Koszt kserokopii lub wydruku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:
  1. koszt kserokopii czarno-białej w formacie:
  • A4 - 0,25 zł / odbitka,
  • A3 - 0,50 zł / odbitka,
  1. koszt wydruku czarno-białego w formacie:
  • A4 - 0,25 zł / strona,
  • A3 - 0,50 zł / odbitka,
  1. koszt wydruku kolorowego w formacie:
  • A4 – 0,70 zł / strona,
  • A3 – 1,40 zł / strona.
 1. W innych formatach, niż określone w ust. 1, opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia ustalana jest indywidualnie przez naczelnika / kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Koszt przesłania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa cennik usług pocztowych.
 3. Cenę specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sposób jej uiszczania należy wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.
 4. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy, a kopię potwierdzenia wpłaty dołączyć do wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-104/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2006 r. Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, który stanowi, że na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację, a opłatę jakiej można żądać może pokrywać jedynie koszt jej druku (powielenia) oraz przekazania (wysyłki).
Zarządzenie Nr 0151-104/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia zdezaktualizowało się. W związku z powyższym proponuję uchylić ww. zarządzenie i przyjąć nowe rozwiązania uwzględniające obecny stan prawny.

Przygotowała: Angelika Szulc – Pełnomocnik ds. zamówień publicznych