Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 719.958zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 719.958
600       Transport i łączność 719.958
60016    Drogi publiczne gminne 719.958
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 719.958

OGÓŁEM

719.958

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 719.958 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 719.958
600       Transport i łączność 719.958
60016    Drogi publiczne gminne 719.958
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 719.958

OGÓŁEM

719.958

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600

719.958 zł – zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 515/2011 przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz.50 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Jana Pawła II w mieście Gryfinie” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz