Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 40.900 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 8.000
801     Oświata i wychowanie 8.000
80101   Szkoły podstawowe 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  32.900
750     Administracja publiczna 30.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.000
4270 Zakup usług remontowych 30.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.900
92105    Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
92195   Pozostała działalność 1.900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
OGÓŁEM 40.900 

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 40.900 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.900
750     Administracja publiczna 30.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
758     Różne rozliczenia 9.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 9.000
4810 Rezerwy 9.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.900
92195   Pozostała działalność 1.900
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
  4300 Zakup usług pozostałych  700
OGÓŁEM 40.900

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
 U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 801, 758

  • 8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup pojedyńczych ławek i regulowanych krzeseł.

Dział 921, 758

  • 1.900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Borzym -100zł, Drzenin -700 zł, Żabnica -1.100zł).
  • 1.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na koszty przejazdu dzieci i młodzieży z miejscowości Wirów do Pobierowa.


Sporządziła:
S.Skrzyniarz