Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 65.685 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 65.685
750     Administracja publiczna 18.318
75056   Spis powszechny i inne 18.318
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 18.318
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 47.367
85415   Pomoc materialna dla uczniów 47.367
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 47.367
OGÓŁEM 65.685

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 145.761,91 zł      

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 10.440
801     Oświata i wychowanie 10.440
80110   Gimnazja 10.440
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.440
Zespół Szkół w Gryfinie  8.676
801     Oświata i wychowanie 8.676
80110   Gimnazja 8.676
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.676
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 27.556
801     Oświata i wychowanie 27.556
 80104   Przedszkola 11.960
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.960
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 15.596
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.596
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 5.140
801     Oświata i wychowanie 5.140
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.140
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.140
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 18.708
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.708
85395   Pozostała działalność 18.708
4307 Zakup usług pozostałych 15.901,80
4309 Zakup usług pozostałych  2.806,20
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  75.241,91
750     Administracja publiczna 18.318
75056   Spis powszechny i inne 18.318
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12.970
 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.428
 4120 Składki na Fundusz Pracy 320
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  2.600
801     Oświata i wychowanie 5.000
 80101   Szkoły podstawowe 5.000
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza  47.367
 85415   Pomoc materialna dla uczniów 47.367
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.367
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.556,91
92195   Pozostała działalność 4.556,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.020
4300 Zakup usług pozostałych 3.536,91
OGÓŁEM 145.761,91 

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 80.076,91 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 56.228,91
758     Różne rozliczenia 8.676
75818   Rezerwy ogólne i celowe 8.676
4810 Rezerwy 8.676
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.556,91
92195   Pozostała działalność 4.556,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.556,91
801     Oświata i wychowanie 42.996
80101   Szkoły podstawowe 5.000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000
80110   Gimnazja  10.440
  4810 Rezerwy  10.440
80104   Przedszkola 11.960
  4810 Rezerwy   11.960
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 15.596
  4810 Rezerwy 15.596
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 5.140
801     Oświata i wychowanie   5.140
  80101   Szkoły podstawowe 5.140
3240 Stypendia dla uczniów 640
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.500 
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 18.708
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.708
85395   Pozostała działalność 18.708
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15.901,80
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.806,20
OGÓŁEM 80.076,91

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
 U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 18.318 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z informacją z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie o przyznaniu dotacji na nagrody dla osób przeprowadzających narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.

Dział 801, 758

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w ramach programu „Radosna szkoła”.
  • 8.676 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną.
  • 10.440 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawę rentową.
  • 27.556 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
  • 5.140 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego.

Dział 853

  • 18.708 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dotyczących projektu „Bakałarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego”.

Dział 854

  • 47.367 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 366/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (rez. celowa budżetu państwa poz. 26).

Dział 921

  • 4.556,91 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Nowe Czarnowo, Drzenin, Sobiemyśl, Stare Brynki)


Sporządziła:
S.Skrzyniarz