Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 362.249,50

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 131.494
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 131.494
85415   Pomoc materialna dla uczniów 131.494
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 131.494
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 230.755,50
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 230.755,50
85395   Pozostała działalność 230.755,50
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 217.925,49
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.830,01
OGÓŁEM 362.249,50

§ 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 397.924,14 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 141.529,14
750     Administracja publiczna 10.035,14
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.590,14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.590,14
75056   Spis powszechny i inne 8.445
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7.445
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 131.494
85415   Pomoc materialna dla uczniów 131.494
3240 Stypendia dla uczniów 131.494
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 256.395
852     Pomoc społeczna 25.639,50
85295   Pozostała działalność 25.639,50
3119 Świadczenia społeczne 25.639,50
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 230.755,50
85395   Pozostała działalność 230.755,50
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.389,70
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.671,40
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.896,60
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,80
4127 Składki na Fundusz Pracy 1.739,54
4129 Składki na Fundusz Pracy 102,36
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 49.174,20
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.894,60
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3.776
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 222,30
4307 Zakup usług pozostałych 122.099,49
4309 Zakup usług pozostałych 7.188,51
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 849,96
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50,04
OGÓŁEM 397.924,14

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 35.674,64 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.035,14
750     Administracja publiczna 10.035,14
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.590,14
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.590,14
75056   Spis powszechny i inne 8.445
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.445
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 25.639,50
852     Pomoc społeczna 25.639,50
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.639,50
3110 Świadczenia społeczne 25.639,50
OGÓŁEM 35.674,64

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 1.590,14 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  • 8.445 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na przeprowadzenie  Narodowego Spisu Powszechnego (przeprowadzenie aktualizacji  zestawień budynków, mieszkań i osób).

Dział 852

  • 25.639,50 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków, jako wkład własny do projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”,

Dział 853

  • 230.755,50 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z podpisaniem aneksu dotyczącego dalszej realizacji projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach EFS zgodnie z umową Nr EFS/1/09 z dnia 21.05.2009r.

Dział 854

  • 131.494 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 169/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rez. celowa budżetu państwa poz. 26).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz