Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-186/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Statutu Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 września 2011 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0151-186/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Statutu Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, poz. 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0151-186/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Statutu Gminy Gryfino, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Zespół do spraw zmiany Statutu Gminy Gryfino w składzie:

  1. Beata Kryszkowska – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino,
  2. Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza,
  3. Krystyna Więch – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
  4. Elżbieta Kasprzyk – Radna Rady Miejskiej w Gryfinie,
  5. Rafał Guga – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
  6. Jacek Kawka – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
  7. Paweł Nikitiński – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie,
  8. Kazimierz Fischbach – Radny Rady Miejskiej w Gryfinie”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z kontynuacją prac nad projektem Statutu Gminy Gryfino przez Zespół ds. zmiany Statutu, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2007 r., który w obecnej kadencji Rady działa w zmienionym składzie osobowym, konieczne staje się dokonanie powyższej zmiany, celem dostosowania zapisów Zarządzenia do aktualnego stanu.

Sporządziła:
Alicja Kowalska