Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 października 2011 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w drodze zlecenia,

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi Załącznik.
  2. Wsparcie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.
  3. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

 

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.89.2011 z dnia 14 lipca 2011 roku.
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę. Główne cechy brane pod uwagę przy wyborze to: posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie organizacji w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządziła:
Kamila Zagórska-Hyży