Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.


w sprawie udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty od opłaty rocznej, użytkownikom wieczystym w udziałach po 1/2 części, gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe oznaczonego numerem działki 62 o powierzchni 4299 m2, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2011 r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na ich wniosek udziela się 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Użytkownicy wieczyści w udziałach po 1/2 części, nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gryfina, przeznaczonej na cele mieszkaniowe, wystąpili  z wnioskiem o udzielenie bonifikaty w opłacie za rok 2011 r., załączając dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku 2010. Z przedłożonych dokumentów wynika, że dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2010 r., czyli w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata.
Wobec powyższego spełnione zostały ustawowe przesłanki do udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste.
Bonifikata udzielona zostaje tylko od opłaty za 2011 r.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Teresa Drążek

Sporządziła:
Ż. Snoch