Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 listopada  2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 778.612 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 773.612
852     Pomoc społeczna 773.612
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 712.868
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 712.868
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.148
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 1.148
85219   Ośrodki pomocy społecznej 59.596
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 59.596
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
750     Administracja publiczna 5.000
75011   Urzędy wojewódzkie 5.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 5.000
OGÓŁEM 778.612

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 224.156 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 224.156
852     Pomoc społeczna 224.156
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37.846
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 37.846
85216   Zasiłki stałe 184.920
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 184.920
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.390
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 1.390
OGÓŁEM

224.156

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 787.612 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 773.612
852     Pomoc społeczna 773.612
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 712.868
3110 Świadczenia społeczne 691.482
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.486
4300 Zakup usług pozostałych 8.900
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.148
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.148
85219   Ośrodki pomocy społecznej 59.596
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58.596
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.000
750     Administracja publiczna 5.000
75011   Urzędy wojewódzkie 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80195   Pozostała działalność 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4430 Różne opłaty i składki 3.000
OGÓŁEM 787.612

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 233.156 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

224.156
852     Pomoc społeczna 224.156
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37.846
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37.846
85216   Zasiłki stałe 184.920
3110 Świadczenia społeczne 184.920
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.390
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.390
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.000
801    

Oświata i wychowanie

4.000
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000
900    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.000
90002   Gospodarka odpadami 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000

OGÓŁEM

233.156

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 5.000 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 685/2011, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mebli do przechowywania dokumentów ewidencyjnych.

Dział 801

  • 4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju osobistego ucznia”.

Dział 852

  • -224.156 zł / +773.612 zł – zmian planu dochodów i wydatków w dziele 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 727/2011. Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 900

  • 5.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na opłaty środowiskowe i uzupełnienie lub wymianę elementów sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Sporządziła
S.Skrzyniarz