Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Szczegółowe warunki określające przyznanie dotacji na zadania pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów w tym sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników” oraz „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfina w tym sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników” precyzuje ogłoszenie stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat