Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 31.634 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

31.634
750     Administracja publiczna 31.634
75056   Spis powszechny i inne 31.634
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31.634
OGÓŁEM 31.634

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 125.534,10 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.134
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500
750     Administracja publiczna 31.634
75056   Spis powszechny i inne 31.634
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26.045
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.946
4120 Składki na Fundusz Pracy 643
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
4410 Podróże służbowe krajowe 800
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.100
852     Pomoc społeczna 6.100
85219   Ośrodki pomocy społecznej 6.100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.100
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 86.300,10
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 86.300,10
85395   Pozostała działalność 86.300,10
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 29,54
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5,21
4127 Składki na Fundusz Pracy 5,20
4129 Składki na Fundusz Pracy 0,92
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 735,25
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 129,75
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1.354,16
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 238,97
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 69.720,40
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych   i książek 12.303,61
4307 Zakup usług pozostałych 918
4309 Zakup usług pozostałych 162
4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 592,53
4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 104,56
OGÓŁEM 125.534,10

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 93.900,10zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 93.900,10
758     Różne rozliczenia 92.400,10
75818   Rezerwy ogólne i celowe 92.400,10
4810 Rezerwy 92.400,10
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 1.500
4430 Różne opłaty i składki 1.500
OGÓŁEM 93.900,10

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 31.634 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z informacją z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Dział 750

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na opłaty związane z dostępem do sieci Internet.

Dział 852, 758

  • 6.100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup serwera z osprzętem.

Dział 853, 758

  • 86.300,10 zł – zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2010 r w ramach projektu „Bakałarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz