Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 174.525,57 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 174.525,57
010     Rolnictwo i łowiectwo 174.525,57
01095   Pozostała działalność 174.525,57
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 174.525,57
OGÓŁEM 174.525,57

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 180.525,57 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 180.525,57
010     Rolnictwo i łowiectwo 174.525,57
01095   Pozostała działalność 174.525,57
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 749,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138,31
4120 Składki na Fundusz Pracy 22,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.011,51
4430 Różne opłaty i składki 171.103,50
750     Administracja publiczna 6.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
OGÓŁEM 180.525,57

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.000
750     Administracja publiczna 6.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000
OGÓŁEM 6.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 174.525,57 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 688/2011, które zwiększa Gminie dotację celową (z rez. celowej poz.7) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 750

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą  eksploatacją samochodów służbowych.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz