Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 czerwca 2011 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja  2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652) zarządzam:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych do dnia 7 września 2011 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652). Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego dla siedziby szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska