Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lipca 2011 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 7.200 zł

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.200
801    

Oświata i wychowanie

400
80195   Pozostała działalność 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400
926     Kultura fizyczna i sport 6.800
92601   Obiekty sportowe 6.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.800

  OGÓŁEM

7.200

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 7.200 zł

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.200
801     Oświata i wychowanie 400
80195   Pozostała działalność 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
926     Kultura fizyczna i sport 6.800
92601   Obiekty sportowe 6.800
4300 Zakup usług pozostałych 6.800

OGÓŁEM

7.200

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli, w związku z podniesieniem stawki na wynagrodzenie.

Dział 926

  • 6.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań bieżących z zakresu realizacji funduszu sołeckiego.

Sporządziła:
Katarzyna Toporowicz