Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 maja 2011 r.


w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 84 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 142, poz. 1152; z 2004r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2778; z 2005r. Nr 167, poz. 1396; z 2006r. Nr 157, poz. 1119; z 2007r. Nr 49, poz. 328, Nr 102, poz. 691, Nr 82, poz. 557, Nr 133, poz. 922; z 2008r. Nr 225, poz. 1486; z 2009r. Nr 91, poz. 739, Nr 97, poz. 802; z 2010r. Nr 28, poz. 145, Nr 43, poz. 246) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, w składzie:

  1. Urszula Włodarczyk - Przewodniczący komisji
  2. Iwona Szymańska – Ciepłucha - Członek komisji
  3. Barbara Jangas - Członek komisji
  4. Monika Ferens - Członek komisji

§ 2. Kontrolę należy przeprowadzić według odrębnie sporządzonych hormonogramów kontroli.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151 – 85 / 08 z dnia 10 czerwca 2008 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zmianami), ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”,
  2. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”.

Spełnienie obowiązku powyższego ubezpieczenia polega na zawarciu umowy podlegającej kontroli, do której jest zobowiązany burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika.
W dniu 10 czerwca 2008 r. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Nr 0151 - 85 / 08 w sprawie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych, powołujące komisję do przeprowadzenia w/w kontroli.
W związku z tym, że jeden z członków komisji, Pan Wacław Rogosza nie może pełnić powierzonych sobie obowiązków, w jego miejsce powołana zostaje Pani Monika Ferens, co wiąże się z koniecznością wydania nowego zarządzenia.

Sporządziła:
M. Ferens