Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 stycznia 2011 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806;  z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.109 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu udziału do 1/2 części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/10 o pow. 1110 m2 (KW SZ1Y/00030333/8), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 9690/2010 z dnia 10.12.2010 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Gryfinie a Robertem i Marzeną Pietruczuk.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
Aktem notarialnym Rep. A numer 9690/2010 z dn. 10.12.2010 r. Przedstawiciele Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gryfinie zawarli  z Robertem i Marzeną Pietruczuk, warunkową umowę sprzedaży udziału w 1/2 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 124/10 o pow. 1110 m2, za cenę 24.250,00 zł plus VAT 22% 5.335,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Ponieważ kształt działki nr 124/10 sugeruje, że stanowi ona dojazd do działek nr 124/9 i 124/11, ekonomicznie nieuzasadnione jest nabywanie jej na mienie gminy.

Sporządziła:
J. Woldańska