Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 110.440 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4270 Zakup usług remontowych 4.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 13.731
801     Oświata i wychowanie 13.731
80120   Licea ogólnokształcące 13.731
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.731
Zespół Szkół w Chwarstnicy 8.350
801     Oświata i wychowanie 8.350
80101   Szkoły podstawowe 250

4120

Składki na Fundusz Pracy 250
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
Zespół Szkół w Gryfinie 52.200
801     Oświata i wychowanie 52.200
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.900
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 39.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4220 Zakup środków żywności 15.000
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 4.380
801     Oświata i wychowanie 4.380
80104   Przedszkola 4.380
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.380
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500
750     Administracja publiczna 500
75011   Urzędy wojewódzkie 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
Zespół Szkół w Gardnie 1.054
801     Oświata i wychowanie 1.054
80101   Szkoły podstawowe 1.054
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.054
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1.300
801     Oświata i wychowanie 1.300
80101   Szkoły podstawowe 1.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.300
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 925
801     Oświata i wychowanie 925
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 925
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30
4300 Zakup usług pozostałych 895
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 24.000
852     Pomoc społeczna 24.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.000
3110 Świadczenia społeczne 24.000
OGÓŁEM 110.440

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 110.440 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 24.000
852     Pomoc społeczna 24.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.231
801     Oświata i wychowanie 13.731
80120   Licea ogólnokształcące 13.731
4810 Rezerwy 13.731
750     Administracja publiczna 500
75011   Urzędy wojewódzkie 500
4410 Podróże służbowe krajowe 500
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4260 Zakup energii 4.000
Zespół Szkół w Gryfinie 52.200
801     Oświata i wychowanie 52.200
80101   Szkoły podstawowe 21.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000
4260 Zakup energii 10.000
80110   Gimnazja 31.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.200
4260 Zakup energii 5.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 925
801     Oświata i wychowanie 925
80104   Przedszkola 925
4300 Zakup usług pozostałych 925
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 4.380
801     Oświata i wychowanie 4.380
80104   Przedszkola 4.380
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.380
Zespół Szkół w Chwarstnicy 8.350
801     Oświata i wychowanie 8.350
80110   Gimnazja 8.350
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.350
Zespół Szkół w Gardnie 1.054
801     Oświata i wychowanie 1.054
80101   Szkoły podstawowe 1.054
4270 Zakup usług remontowych 1.054
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1.300
801     Oświata i wychowanie 1.300
80101   Szkoły podstawowe 1.300
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.300
OGÓŁEM 110.440

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dział 801

  • 1.054 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie.
  • 1.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie.
  • 4.380 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
  • 4.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy z przeznaczeniem na remont uszkodzonych nawierzchni na terenie szkoły.
  • 8.350 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń.
  • 52.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków żywności.
  • 925 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia do stołówki.
  • 13.731 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

Dział 852

  • 24.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w obrębie zadań zleconych.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz