Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.35.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.


w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2010 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pn.: „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfina”, oraz „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.29.2011 z dnia 21 marca 2011 roku.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W zarządzeniu Nr 0050.29.2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, pkt. VI ust. 7 dopuszcza możliwość odwołania otwartego konkursu ofert w części lub w całości bez podania przyczyny.

Sporządził:
Daniel Cieślak