Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 81.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050. 81.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 czerwca 2011 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • działki nr 641 o pow. 575 m2 w wysokości - 57.000- zł (pięćdziesiąt siedem tys. zł),
 • działki nr 645 o pow. 748 m2 w wysokości - 85.000,-zł (osiemdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 668 o pow. 695 m2 w wysokości - 69.000,-zł (sześćdziesiąt dziewięć tys. zł),
 • działki nr 638 o pow. 981 m2 w wysokości - 97.000,-zł (dziewięćdziesiąt siedem tys. zł),
 • działki nr 669 o pow. 549 m2 w wysokości - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 655 o pow. 1013 m2 w wysokości - 128.000,-zł (sto dwadzieścia osiem tys. zł),
 • działki nr 681 o pow. 812 m2 w wysokości - 93.000,-zł (dziewięćdziesiąt trzy tys. zł.),
 • działki nr 695 o pow. 684 m2 w wysokości - 78.000,-zł (siedemdziesiąt osiem tys. zł),
 • działki nr 710 o pow. 842 m2 w wysokości - 96.000,-zł (dziewięćdziesiąt sześć tys. zł),
 • działki nr 711 o pow. 967 m2 w wysokości - 110.000,-zł (sto dziesięć tys. zł),
 • działki nr 712 o pow. 857 m2 w wysokości - 98.000,-zł (dziewięćdziesiąt osiem tys. zł),
 • działki nr 648 o pow. 705 m2 w wysokości - 80.000,-zł (osiemdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 650 o pow. 833 m2 w wysokości - 105.000,-zł (sto pięć tysięcy zł),
 • działki nr 630 o pow. 1625 m2 w wysokości - 161.000,-zł (sto sześćdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 631 o pow. 1492 m2 w wysokości - 155.000,-zł (sto pięćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 716 o pow. 1438 m2 w wysokości - 150.000,-zł (sto pięćdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 717 o pow. 1687 m2 w wysokości - 167.000,-zł (sto sześćdziesiąt siedem tys. zł),
 • działki nr 719 o pow. 2229 m2 w wysokości - 211.000,-zł (dwieście jedenaście tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie  ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności z możliwością lokalizacji usług oraz pod zabudowę usługową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, rzeczoznawca majątkowy Aneta Kaczmarek, ustaliła w operatach szacunkowych, w następującej wysokości:

 • działki nr 641 o pow. 575 m2 na kwotę 56.684,- zł tj. 98,58 zł/m2
 • działki nr 645 o pow. 748 m2 na kwotę 84.883,- zł tj. 113,48 zł/m2
 • działki nr 668 o pow. 695 m2 na kwotę 68.513,-zł tj. 98,58 zł/m2
 • działki nr 638 o pow. 981 m2 na kwotę 96.707,-zł tj. 98,58 zł/m2
 • działki nr 669 o pow. 549 m2 na kwotę 54.120,-zł tj. 98,58 zł/m2
 • działki nr 655 o pow. 1013 m2 na kwotę 127.730,-zł tj. 126,09 zł/m2
 • działki nr 681 o pow. 812 m2 na kwotę 92.150,-zł tj. 113,48 zł/m2
 • działki nr 695 o pow. 684 m2 na kwotę 77.620,-zł tj. 113,48 zł/m2
 • działki nr 710 o pow. 842 m2 na kwotę 95.550,-zł tj. 113,48 zł/m2
 • działki nr 711 o pow. 967 m2 na kwotę 109.735,-zł tj. 113,48 zł/m2
 • działki nr 712 o pow. 857 m2 na kwotę 97.250,-zł tj. 113,48 zł/m2
 • działki nr 648 o pow. 705 m2 na kwotę 80.000,-zł tj. 113,48 zł/m2
 • działki nr 650 o pow. 833 m2 na kwotę 104.100,-zł tj. 124,95 zł/m2
 • działki nr 630 o pow. 1625 m2 na kwotę 160.761,-zł tj. 98,93 zł/m2
 • działki nr 631 o pow. 1492 m2 na kwotę 154.312,-zł tj. 103,43 zł/m2
 • działki nr 716 o pow. 1438 m2 na kwotę 148.700,-zł tj. 103,40 zł/m2
 • działki nr 717 o pow. 1687 m2 na kwotę 166.900,-zł tj. 98,93 zł/m2
 • działki nr 719 o pow. 2229 m2 na kwotę 210.500,-zł tj. 94,43 zł/m2

Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, około 7.100,- zł, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych działek łącznie z kosztami.

Sprzadziła:
J. Woldańska