Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”

Na podstawie uchwały Nr XLV/503/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku  o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji  w Aglomeracji Gryfino” w związku z § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Zarządzeniem Nr 0050.78.2011r Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej  w Aglomeracji Gryfino” oraz wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Barbarę Rajkowską na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer –MAO).

§ 2. Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowi zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0151-156/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem Gminy Gryfino do realizacji projektu pn.: „Budowa  i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska dla Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 0151 - 149/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej  w Aglomeracji Gryfino” powołano pana Jacka Flisiaka na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. Z uwagi na jego rezygnację z tej funkcji, zaistniała konieczność zmiany na tym stanowisku i powołania pani Barbary Rajkowskiej, która zajmie się koordynacją i realizacją przedmiotowego Projektu.

Sporządziła:
Dorota Koleda

 

 

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0050.79.2011 z dnia 10 czerwca 2011 r.
w  sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”.

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer –MAO) obejmuje:

 1. Nadzorowanie, kierowanie oraz koordynowanie pracami Jednostki Realizującej Projekt,
 2. Zapewnienie realizacji Projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji Projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ, w ustawie PZP, w przepisach prawa polskiego, statutem Gminy Gryfino oraz uchwałami  i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 3. Odpowiednie Zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji przez podległą Jednostkę Realizującą Projekt,
 4. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektu,
 5. Odpowiedzialność za oficjalne kontakty z Instytucją Wdrażającą, IP, IŻ, IC, Instytucją Audytowi, Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz innymi właściwymi krajowymi organami kontroli i innymi instytucjami w tym kredytującymi Projekt oraz reprezentowanie Beneficjenta wobec tych instytucji,
 6. Zatwierdzenie planu finansowania Projektu, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Harmonogramu Realizacji Projektu, Opisu Projektu oraz zestawienia wskaźników do monitorowania Projektu,
 7. Nadzór i kontrola w zakresie osiągnięcia wskaźników efektu ekologicznego wskazanych w umowie o dofinansowanie,
 8. Zapewnienie możliwości prowadzenia rachunkowości Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie,
 9. Akceptacja raportów z realizacji Projektu,
 10. Nadzór nad sporządzaniem raportów o ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowościach przygotowywanych w JRP,
 11. Występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników JRP,
 12. Nadzorowanie działań promocyjnych,
 13. Zapewnienie wglądu w dokumentację Projektu w każdej jego fazie przedstawicielom KE, IP, IŻ, IPZ I, IPZ II w celu przeprowadzenia działań kontrolnych oraz innym programom kontrolnym upoważnionym do tego zgodnie z przepisami prawa polskiego,