Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 30.000
852      Pomoc społeczna 30.000
85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 30.000
OGÓŁEM 30.000

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  199.271 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 183.664
852     Opieka społeczna 173.354
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 173.354
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 173.354
85219   Ośrodki pomocy społecznej 10.310
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 10.310
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 15.607
801     Oświata i wychowanie 15.607
80195   Pozostała działalność 15.607
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.607
OGÓŁEM 199.271

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  226.003 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 41.303
010       Rolnictwo i łowiectwo 96
01095    Pozostała działalność 96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96
801       Oświata i wychowania 15.607
80195    Pozostała działalność 15.607
4300 Zakup usług pozostałych 15.607
756         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.600
75647     Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 25.600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 1.036
926       Kultura fizyczna i sport 1.036
92605     Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.036
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.036
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 183.664
852        Opieka społeczna 183.664
85212     Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 173.354
3110 Świadczenia społeczne 151.654
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.500
4300 Zakup usług pozostałych 5.200
85219    Ośrodki pomocy społecznej 10.310
4300 Zakup usług pozostałych 10.310
  OGÓŁEM 226.003

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 56.732 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.696
010       Rolnictwo i łowiectwo 96
01095    Pozostała działalność 96
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31
4120 Składki na Fundusz Pracy 5
4300 Zakup usług pozostałych 11
756       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.600
75647    Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 25.600
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.600
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 30.000
852       Pomoc społeczna 30.000
85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.000
3110 Świadczenia społeczne 30.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 1.036
926       Kultura fizyczna i sport 1.036
92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.036
4260 Zakup energii 1.036
  OGÓŁEM 56.732

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 96 zł – zmiany planu wydatków z zakresu zadań zleconych dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z weryfikacją wykonania planu.

Dział 756

  •  25.600 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z weryfikacją wykonania budżetu.

Dział 801

  • 15.607 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z dokonaniem weryfikacji budżetu  w zakresie faktycznie otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852

  • 183.664/30.000zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 764/2011 i Nr 840/2011. Zmniejszono plan o 30.000 zł w rozdziale 85214, a zwiększono w rozdziale 85212  o kwotę 173.354 zł i w rozdziale 85219 o kwotę 10.310 zł.

Dział 926

  • 1.036 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w związku z analizą planu   i wykonania budżetu jednostki.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz