Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 228.060 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 6.600
801     Oświata i wychowanie 6.600
80101   Szkoły podstawowe 6.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.600
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 13.000
801     Oświata i wychowanie 13.000
80101   Szkoły podstawowe 13.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 17.924
801     Oświata i wychowanie 17.924
80104   Przedszkola 17.924
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.924
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80101   Szkoły podstawowe 6.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 66.736
801     Oświata i wychowanie 66.736
80104   Przedszkola 55.889
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.360
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.892
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.112
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.525
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 10.847
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.920
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.204
4120 Składki na Fundusz Pracy 195
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.163
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 365
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 73.000
852     Pomoc społeczne 73.000
85295   Pozostała działalność 73.000
3110 Świadczenia społeczne 73.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.800
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500
75414   Obrona cywilna 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
750     Administracja publiczna 43.300
75011   Urzędy wojewódzkie 3.300
4300 Zakup usług pozostałych 3.300
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
OGÓŁEM 228.060

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 228.060 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 69.324
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500
75414   Obrona cywilna 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
758     Różne rozliczenia 40.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 40.000
4810 Rezerwy 40.000
750     Administracja publiczna 3.300
75011   Urzędy wojewódzkie 3.300
4410 Podróże służbowe krajowe 1.300
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
801     Oświata i wychowanie 24.524
80101   Szkoły podstawowe 6.600
4810 Rezerwy 6.600
80104   Przedszkola 17.924
4810 Rezerwy 17.924
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 6.000
801     Oświata i wychowanie 6.000
80101   Szkoły podstawowe 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 66.736
801     Oświata i wychowanie 66.736
80104   Przedszkola 57.052
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.163
4260 Zakup energii 55.889
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 9.684
4220 Zakup środków żywności 9.684
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 13.000
801     Oświata i wychowanie 13.000
80101   Szkoły podstawowe 13.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 73.000
852     Pomoc społeczne 73.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 73.000
3110 Świadczenia społeczne 73.000
OGÓŁEM 228.060

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750, 758

 • 3.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich.
 • 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Informacji i Promocji z przeznaczeniem na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Gryfino.

Dział 754

 • 1.500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na uporządkowanie schronu przy ul. 1 Maja  oraz przegląd syren elektrycznych.

Dział 801

 • 6.600 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.
 • 13.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów
  i wyposażenia.
 • 17.924 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
 •  6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu do monitoringu.
 • 66.736 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z tworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Dział 852

 • 73.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz