Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 298.096 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 179.500
852     Pomoc społeczna 179.500
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 13.500
4130 Składki na ubezpieczenie społeczne 13.500
85216   Zasiłki stałe 166.000
3110 Świadczenia społeczne 166.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 118.596
926     Kultura fizyczna i sport 20.000
92601   Obiekty sportowe 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.596
75416   Straż Miejska 9.457
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.457
75495   Pozostała działalność 6.139
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.139
700     Gospodarka mieszkaniowa 83.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83.000
4300 Zakup usług pozostałych 83.000
OGÓŁEM 298.096

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 298.096 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 118.596
700     Gospodarka mieszkaniowa 83.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.000
4270 Zakup usług remontowych 18.000
70095   Pozostała działalność 65.000
4300 Zakup usług pozostałych 65.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.596
75416   Straż Miejska 14.596
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.557
4410 Podróże służbowe krajowe 2.900
4430 Różne opłaty i składki 5.639
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500
75495   Pozostała działalność 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
926     Kultura fizyczna i sport 20.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.000
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 179.500
852     Pomoc społeczna 179.500
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 179.500
3110 Świadczenia społeczne 179.500
OGÓŁEM 298.096

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 83.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne, opłaty adiacenckie, koszty związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców, itp. Środki przenosi się z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Dział 754

  • 15.596 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie .

Dział 852

  • 179.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gmina na te zadania może otrzymać ok. 80 % należnej dotacji z ZUW.

Dział 926

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę placu zabaw w Gryfinie przy ul. Asnyka oraz przeniesienie placu zabaw w Wirowie.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz