Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   9.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 1.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90095   Pozostała działalność 1.000
4260 Zakup energii 1.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 8.100
852     Opieka społeczna 8.100
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100
OGÓŁEM 9.100

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 8.100
852     Opieka społeczna 8.100
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 1.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90095   Pozostała działalność 1.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
OGÓŁEM 9.100

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 9.100 – zmian w planie wydatków na zadania własne dokonuje się zgodnie   z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z analizą budżetu jednostki.

Dział 900

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz