Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,    Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  29.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 29.200
758     Różne rozliczenia 9.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 9.000
4810 Rezerwy 9.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200
75412   Ochotnicze straże pożarne 200
4430 Różne opłaty i składki 200
851     Ochrona zdrowia 20.000
85195   Pozostała działalność 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
OGÓŁEM 29.200

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 29.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 29.200
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200
75495   Pozostała działalność 200
4260 Zakup energii 200
851     Ochrona zdrowia 20.000
85195   Pozostała działalność 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9.000
4300 Zakup usług pozostałych 9.000
OGÓŁEM 29.200

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup wody zużywanej przez ochotnicze straże pożarne.

Dział 758,900

  • 9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi - odwodnienie terenu przy       ul. Czechosłowackiej.

Dział 851

  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na działalność bieżącą z zakresu ochrony zdrowia.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz