Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 czerwca 2011 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.805 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.791
852       Pomoc społeczna 6.791
85295     Pozostała działalność 6.791
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 6.791
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.014
801       Oświata i wychowanie 3.014
80195     Pozostała działalność 3.014
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  (umów)  między jednostkami  samorządu terytorialnego 3.014
OGÓŁEM 9.805

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 47.733 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.791
852       Pomoc społeczna 6.791
85295   Pozostała działalność 6.791
3110 Świadczenia społeczne 6.791
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.942
630     Turystyka 500
63095    Pozostała działalność 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
750     Administracja publiczna 86
75011   Urzędy wojewódzkie 86
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86
801     Oświata i wychowanie 3.014
80195     Pozostała działalność 3.014
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.014
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.342
92195   Pozostała działalność 7.342
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.866
4300 Zakup usług pozostałych 4.476
926     Kultura fizyczna i sport 30.000
92601   Obiekty sportowe 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
  OGÓŁEM 47.733

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 37.928 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 37.928
630     Turystyka 500
63095   Pozostała działalność 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
750     Administracja publiczna 86
75011   Urzędy wojewódzkie 86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.342
92195   Pozostała działalność 7.342
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.342
926     Kultura fizyczna i sport 30.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
  OGÓŁEM 37.928

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

 

U Z A S A D N I E N I E  

Dział 630

  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup map niezbędnych do realizacji zadania „Montaż znaków turystycznych”.

Dział 750

  • 86 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na zakup książki „Prawo małżeńskie”.

Dział 852

6.791 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 268/2011, które zwiększa Gminie dotację celową (z rez. celowej poz.27) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.)

Dział 801

  • 3.014 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Stare Czarnowo w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Do punktu przedszkolnego w Gardnie, prowadzonego przez TPD, uczęszczają dzieci z terenu Gminy Stare Czarnowo w związku z powyższym Gmina Stare Czarnowo dokonała płatności zgodnie z ww. porozumieniem.

Dział 921

  • 7.342 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Żórawie, Wysoka Gryfińska, Stare Brynki, Gardno, Sobiemyśl, Krzypnica)

Dział 926

  • 30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na realizację zadań bieżących z zakresu sportu.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz