Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 września 2011 r.


w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprzedaż kwiatów i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych, na gruntach gminnych może odbywać się na niżej wskazanych terenach:

  • część Placu Ks. Barnima I – cz. dz. nr 173/1,
  • parking przy Cmentarzu /od strony ul. Hugo Kołłątaja/ - dz. nr 168/1,
  • plac przy skrzyżowaniu ulic Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego /od strony Cmentarza przy ul. Hugo Kołłątaja/ - cz. dz. nr 463/2.

§ 2. Sprzedaż ww. akcesoriów dopuszczalna jest na wyznaczonych terenach gminnych w dniach: od 24 października do 2 listopada każdego roku.

§ 3. Do rozdysponowania miejsc sprzedaży i pobrania opłaty targowej upoważniam inkasenta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych należy wyznaczyć miejsca na sprzedaż chryzantem i innych akcesoriów z tym dniem związanych.
Terenami przeznaczonymi na ten cel są:
- część Placu Ks. Barnima I /dz. nr 173/1/,
- parking przy Cmentarzu, od ul. Hugo Kołłątaja /dz. nr 168/1/,
- plac przy skrzyżowaniu ulic Hugo Kołłątaja i Wojska Polskiego /od strony Cmentarza przy ul. Hugo Kołłątaja/. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się handel kwiatami i innymi akcesoriami świątecznymi, od dnia 24 października do dnia 2 listopada każdego roku.
Dzienna opłata targowa zostanie pobrana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XLV/486/09 z dnia 12 listopada 2009 r., w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Inkasentem opłaty targowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Sportowej nr 3. Rozdysponowaniem miejsc do sprzedaży, zajmie się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka