Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 43.415,22 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 6.042
801     Oświata i wychowanie 6.042
80110   Gimnazja 4.922
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.922
80120   Licea ogólnokształcące 1.120
3240 Stypendia dla uczniów 1.120
Zespół Szkół w Gardnie 1.380
801     Oświata i wychowanie 1.380
80110   Gimnazja 1.380
3240 Stypendia dla uczniów 1.380
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 250
852     Pomoc społeczna 250
85219   Ośrodki pomocy społecznej 250
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.743,22
010     Rolnictwo i łowiectwo 910,56
01095   Pozostała działalność 910,56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 749,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138,31
4120 Składki na Fundusz Pracy 22,31
630     Turystyka 6.000
63095   Pozostała działalność 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.500
75495   Pozostała działalność 22.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.172,66
92195   Pozostała działalność 4.172,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 861,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.311,66
926     Kultura fizyczna i sport 2.160
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.160
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.160
OGÓŁEM 43.415,22

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 43.415,22 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 35.743,22
010     Rolnictwo i łowiectwo 910,56
01095   Pozostała działalność 910,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 452,30
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 287,26
4300 Zakup usług pozostałych 171
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.500
75416     9.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
75495   Pozostała działalność 13.500
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
758     Różne rozliczenia 8.160
75818   Rezerwy ogólne i celowe 8.160
4810 Rezerwy 8.160
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.172,66
92195   Pozostała działalność 4.172,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.172,66
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 250
852     Pomoc społeczna 250
85219   Ośrodki pomocy społecznej 250
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 6.042
801     Oświata i wychowanie 6.042
80110   Gimnazja 5.762
3240 Stypendia dla uczniów 840
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.922
80120   Licea ogólnokształcące 280
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280
Zespół Szkół w Gardnie 1.380
801     Oświata i wychowanie 1.380
80101   Szkoły podstawowe 360
3240 Stypendia dla uczniów 360
80110   Gimnazja 1.020
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.020
OGÓŁEM 43.415,22

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 910,56 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na  nagrodę dla osoby zajmującej się sprawami zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 630, 758

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na opracowanie koncepcji rewitalizacji Międzyodrza.

Dział 754

  • 22.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup kamizelek, woreczków i odblasków dla dzieci z terenu gminy. Odblaski wręczane będą w szkołach 1 września b.r. 

Dział 801

  • 1.380 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów
  • 6.042 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup projektora oraz wypłatę stypendiów dla uczniów

Dział 852

  • 250 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na zakupy majątkowe.

Dział 921

  • 4.172,66 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Dołgie, Bartkowo, Żabnica)

Dział 926, 758

  • 2.160 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz