Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120A.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.120A.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8  października  2011 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z §11 ust.4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam, co następuje: 

§ 1.  W Zarządzeniu NR 0050.107.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie:

„ Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 0050.107.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września 2011r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Pniewie
z siedzibą w Lokalu usługowym w Pniewie ul. Gryfińska 20A

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej
Miejsce
zamieszkania
  1. Pawlikowska Agnieszka Ewa Pniewo
  2. Hatłas Katarzyna Ewa Pniewo
  3. Gorzkiewicz Tomasz Paweł Pniewo
  4. Bartoś Wojciech Tomasz Żórawie
  5. Andrych Hubert Pniewo
  6. Łoik Agnieszka Gryfino
  7. Węgrzyn Grzegorz Przemysław Szczawno
  8. Wiśniewska Aneta Pniewo

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz   Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Pniewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną, przez Pana Tomasza Gąsiora, rezygnacją z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Pniewie należy odwołać tę osobę ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Pniewie. Po odwołaniu skład osobowy komisji liczy 8 osób.

Sporządziła:
Krystyna Więch