Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.154.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki z obciążenia hipoteką przymusową wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.154.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 grudnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki z obciążenia hipoteką przymusową wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125 poz. 1368; z 2002 r.  Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804; z 2008 r. Nr 116, poz. 731; z 2009 Nr 131, poz. 1075) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działki oznaczonej numerem 3006/4 o powierzchni 0,0382 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo,  z obciążenia hipoteką przymusową wpisaną na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia niespłaconej należności stanowiącej opłatę adiacencką, w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00057337/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2009 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku  z jej podziałem. Zgodnie z wnioskiem stron postępowania, opłata adiacencka w wysokości 58.997,70 zł na podstawie decyzji Nr 67/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. rozłożona została na 4 raty roczne w wysokości 14.749,43 zł każda rata, płatna w terminie do 30 czerwca każdego roku. W celu zabezpieczenia pozostałej należności w księdze wieczystej nr SZ1Y/00057337/1 dokonano wpisu hipoteki przymusowej.
Na dzień dzisiejszy dokonano wpłaty dwóch rat. Do spłaty pozostała kwota 29.498,86 zł.
W dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynął wniosek o wyłączenie działki oznaczonej numerem 3006/4 o powierzchni 0,0382 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo z obciążenia hipotecznego w związku z zamiarem jej sprzedaży.
W księdze wieczystej pozostaje 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5128 ha, których wartość wynosi około 304.848,00 zł, Wartość nieruchomości przyjęto z operatu sporządzonego dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej.
Kwota ta w zupełności pokrywa zobowiązanie wobec Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.

Sporządziła:
Ż. Snoch

Naczelnik
Wydziału Działalności Gospodarczej
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Teresa Drążek