Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.113.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2011 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych - Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Lefik - Koordynator ds. organizacji pozarządowych, Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji
  3. Kamila Zagórska-Hyży – Podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji
  4. Aneta Kurdzielewicz – Polski Związek Niewidomych – Członek Komisji
  5. Stanisława Gągolińska – Uniwersytet Trzeciego Wieku – Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek powoływania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik