Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2011 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

  • działki nr 367/16 o pow. 774 m2 w wysokości - 98.000- zł (dziewięćdziesiąt osiem tys. zł)
  • działki nr 348 o pow. 540 m2 w wysokości - 68.000,- zł (sześćdziesiąt osiem tys. zł)
  • działki nr 349 o pow. 514 m2 w wysokości - 63.000,-zł (sześćdziesiąt trzy tys. zł)
  • działki nr 365 i 367/4 o pow. 562 m2 w wysokości - 71.000,-zł (siedemdziesiąt jeden tys. zł)
  • działki nr 364 i 367/6 o pow. 595 m2 w wysokości - 75.000,-zł (siedemdziesiąt pięć tys. zł)
  • działki nr 372 i 367/12 o pow. 589 m2 w wysokości - 72.000,-zł (siedemdziesiąt dwa tys. zł)
  • działki nr 373 i 367/13 o pow. 314 m2 w wysokości - 38.000,-zł (trzydzieści osiem tys. zł)
  • działki nr 374 i 367/14 o pow. 304 m2 w wysokości - 37.000,-zł (trzydzieści siedem tys. zł)
  • działki nr 375 i 367/15 o pow. 497 m2 w wysokości - 63.000,-zł (sześćdziesiąt trzy tys. zł)
  • działki nr 368 i 367/5 o pow. 466 m2 w wysokości - 57.000,-zł (pięćdziesiąt siedem tys. zł)

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonych w obrębie  ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ustaliła  w operatach szacunkowych, rzeczoznawca majątkowy Aneta Kaczmarek.
Zgodnie z przepisami ustawy, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, około 4.600,- zł, należy doliczyć je do ceny działek.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowych działek łącznie z kosztami.

Sprzadziła:
J. Woldańska