Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28  grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4260 Zakup energii 2.500
OGÓŁEM 6.500

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500
75412   Ochotnicze straże pożarne 6.500
4270 Zakup usług remontowych 1.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000
4430 Różne opłaty i składki 2.500
OGÓŁEM 6.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 6.500 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością wymiany zużytego sprzętu oraz na pokrycie kosztów ogrzewania.

Sporządziła
S.Skrzyniarz