Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 października  2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.455,56 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.455,56
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.455,56
75108   Wybory do sejmu i senatu 4.455,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.679,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 609,59
4120 Składki na Fundusz Pracy 166,97
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
OGÓŁEM 9.455,56

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 9.455,56 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.455,56
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.455,56
75108   Wybory do sejmu i senatu 4.455,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.455,56
OGÓŁEM 9.455,56

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu „Budżetu i budżetowania zadaniowego”.

Dział 751

  • 4.455,56 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków dotyczących przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz