Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5.

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 sierpnia 2011r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24, położonej w Gryfinie przy ul. 9 Maja nr 5.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) oraz art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.732, Nr 135, poz. 789) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24 o powierzchni 0,3181 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5, w wysokości 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr L/536/10 z dnia 18 marca 2010r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – ul. 9 Maja nr 5.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 5 lipca 2011r. określił wartość nieruchomości na kwotę 773.222,00 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote).
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu łącznie z w/w kosztami, na kwotę 780.000,00 zł.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec