Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050-28/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 0050-28/11
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2011r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

  1. Ewa Urbańska- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie,
  2. Monika Wilczyńska- Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie,
  3. Magda Kłaczkiewicz- Pracownik Sekcji Przeciwdziałania Uzależnieniom w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie,
  4. Iwona Brokmeier- Zastępca Dyrektora w Szkole Podstawowej w Gardnie,
  5. Monika Wrońska- Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Gryfinie,
  6. Hanna Oleś- Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA SAN” w Gryfinie,
  7. Piotr Janik- Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie,
  8. Jolanta Majewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny, który w ramach swoich zadań podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustawodawca określił, iż w skład zespołu powinni wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi.

Sporządziła:
Magda Kłaczkiewicz