Rok 2011 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11-go Listopada nr 58 w Gryfinie, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 stycznia 2011r.


w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11-go Listopada nr 58 w Gryfinie, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11-go Listopada nr 58 w Gryfinie, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 171.330,70 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych i siedemdziesiąt groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

U z a s a d n i e n i e

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 6 grudnia 2010r. określił wartość lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 11-go Listopada nr 58 w Gryfinie, na kwotę 170.300,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych). Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.030,70zł (jeden tysiąc trzydzieści złotych i siedemdziesiąt groszy), stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 31 grudnia 2010 roku.  Wartość lokalu zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec